Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť MRAVA, s.r.o., IČO 36512231, DIČ SK 2022116272, so sídlom Priečna 832, 059 14 Spišský Štiavnik, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Prešove, v oddieli S.r.o., vložke 16927/P, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito „Obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Z. z, Občiansky zákonník a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom a účinnom znení, ako aj so súvisiacimi predpismi.

Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov ponúka alebo predáva výrobky, a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti alebo právnická osoba za účelom dalšieho predaja.

Tovarom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti MRAVA, s.r.o. pre nákup prostredníctvom internetovej stránky shop.mrava.sk.

Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho je tovar, ktorý bol špeciálne vyrobený na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola predávajúcim vyžiadaná finančná záloha vo forme preddavkovej faktúry.

Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania. Kupujúci má právo a možnosť kontroly a opravy objednávky pred odoslaním objednávky.

Objednávka kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  • prostredníctvom elektronického obchodu, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci
  • elektronickou poštou na adresu predávajúceho

Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia objednávky predávajúcemu. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy toto potvrdenie nemá vplyv.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Cena a platobné podmienky

Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je po vzájomnej dohode stanovené inak.

Možnosti uskutočniť platbu sú nasledujúce:

  • Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.
  • Platba v hotovosti pri rozvoze našími dopravcom.
  • Platba vopred bankovým prevodom (zálohová faktúra). Kupujúci zaplatí tovar vopred na účet predávajúceho.
  • Platba platobnou kartou - akceptujeme platby:

                                                                               

Predávajúci si vyhradzuje zálohovú platbu pri výrobkoch atypických rozmerov, vyrobených podľa požiadaviek zákazníka.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.

Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v Zmluve, pričom doprava sa poskytuje bez vynášky a montáže tovaru.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru v súlade s § 614 ods. 2 Ob. Z.

Dodávky predmetu plnenia budú realizované podľa skladovej dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho ihneď, alebo v čo najkratšom termíne. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov.

Dostupnosťou tovaru sa rozumie naskladnenie tovaru a pripravenosť na vyexpedovanie. K splneniu dodania tovaru je nutné pripočítať čas potrebný na dodávku, a to rozvozom, prípadne osobným odberom ihneď.

V prípade rozvozu je termín závislý na logistike dopravcu a môže sa pohybovať v čase aj 2 - 3 týždne.

Za splnenie dodávky sa považuje vyzdvihnutie predmetu plnenia osobným odberom alebo dodanie na uvedenú adresu v objednávke. Súčasťou plnenia nie je vynáška a inštalácia predmetu plnenia.

Pri osobnom plnení a spôsobe platby inom ako hotovosť, alebo pri plnení prostredníctvom dopravcu, môže tovar prevziať len osoba k tomu poverená, ktorá sa musí dostatočne identifikovať a preukázať, že je oprávnená tovar prevziať.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené dopravcom alebo nesprávnymi údajmi, ktoré poskytol kupujúci. Dodacia lehota sa predlžuje o nepracovné dni.

Pri prevzatí zásielky je potrebné v prítomnosti dopravcu skontrolovať, či obsah zásielky nie je poškodený. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky je nutné spísať reklamačný protokol.

Možnosti dodania tovaru:

OSOBNÝ ODBER
Cena: ZDARMA
Miesto prevzatia tovaru: Priečna 832,059 14 Spišský Štiavnik
Možný čas prevzatia tovaru: 7:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Dodací termín - podľa skladovej dostupnosti a prevádzkových možností

ROZVOZ
Cena za dopravu:
   15 EUR (jeden rošt)
   20 EUR (viac roštov, postele, nábytok)
   5 EUR (náhradné diely)
Dodací termín - termín rozvozu závisí na logistike dopravcu. Ak si chcete overiť presný termín dovozu, prosím kontaktujte nás na 052 77 85 721 alebo na info@mrava.sk. Minimálne deň pred rozvozom vás budeme kontaktovať a potvrdíme deň a približnú hodinu doručenia.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený do 7 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v internetovom obchode www.shop.mrava.sk, ktorú uzavrel so spoločnosťou MRAVA, s.r.o., v prípade, že tovar odovzdá nepoškodený. Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Vyplatená záloha bude kupujúcemu vrátená do 15 dní od prevzatia tovaru prepravnou spoločnosťou od zákazníka bankovým prevodom na účet, ktorý nám zadá spotrebiteľ (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky). Cenu dopravy ku kupujúcemu a späť na sklad MRAVA, s.r.o. hradí kupujúci.

Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odstúpiť od zmluvy za tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Záručné podmienky

Dĺžka záruky je uvedená na záručnom alebo dodacom liste a ak nie je uvedené inak, poskytuje MRAVA, s.r.o. na tovar záruku 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave až do doby, kedy bol kupujúci po skončení reklamačného konania povinný vec prevziať.

V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba okamihom prevzatia nového tovaru.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať zákon č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú nijako zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s logistikou alebo platobným stykom, aj to len v rozsahu nevyhnutne nutnom.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenie nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu MRAVA, s.r.o., IČO 36512231, Priečna 832, 059 14 Spišský Štiavnik. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická

Záverečné ustanovenia

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich ustanovené.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 2.9. 2020 a rušia predchádzajúce znenie obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Produkt pridaný k obľúbeným
Produkt pridaný na porovnanie.

Tieto stránky využívajú cookies pre zaistenie funkčnosti a získanie štatistík návštevnosti. Viac informácií.