Úvodné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi prevádzkovateľom :

MRAVA, s.r.o.
Priečna 832
059 14 Spišský Štiavnik
Slovakia

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Prešove, v oddieli S.r.o., vložke 16927/P

IČO 36512231
DIČ 2022116272
IČ DPH SK202211627 , Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:

Email: info@mrava.sk, +421 940 601 895

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. 

Definície a Vymedzenie pojmov

1. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

2. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s Kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

4. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

5. Produkty (ďalej aj „Veci“) sú tovary alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho.

6. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom http://shop.mrava.sk/ (ďalej aj „Internetový obchod“).

Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných dní od jej prijatia. Pričom o jej vybavení Predávajúci informuje Kupujúceho rovnakou formou, akou Kupujúci sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

7. V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

8. „E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy https://shop.mrava.sk/, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Uživateľom;

9. „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

10. „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

11. „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

12. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

13. Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

15. „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Uživateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odebraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby;

16. „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

17. „Prevádzkovateľom“ sa rozumie Mrava s.r.o. so sídlom Priečna 832, 059 14 Spišský Štiavnik;

18. „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

19. „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

19. „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;

20. „Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

21. „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania. Kupujúci má právo a možnosť kontroly a opravy objednávky pred odoslaním objednávky.

Objednávka kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  • prostredníctvom elektronického obchodu, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci
  • elektronickou poštou na adresu predávajúceho

Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia objednávky predávajúcemu. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy toto potvrdenie nemá vplyv.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Cena a platobné podmienky

Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je po vzájomnej dohode stanovené inak.

Možnosti uskutočniť platbu sú nasledujúce:

  • Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.
  • Platba v hotovosti pri rozvoze našími dopravcom.
  • Platba vopred bankovým prevodom (zálohová faktúra). Kupujúci zaplatí tovar vopred na účet predávajúceho.
  • Platba platobnou kartou - akceptujeme platby:

                                                                               

Predávajúci si vyhradzuje zálohovú platbu pri výrobkoch atypických rozmerov, vyrobených podľa požiadaviek zákazníka.

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.

Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v Zmluve, pričom doprava sa poskytuje bez vynášky a montáže tovaru.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru v súlade s § 614 ods. 2 Ob. Z.

Dodávky predmetu plnenia budú realizované podľa skladovej dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho ihneď, alebo v čo najkratšom termíne. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov.

Dostupnosťou tovaru sa rozumie naskladnenie tovaru a pripravenosť na vyexpedovanie. K splneniu dodania tovaru je nutné pripočítať čas potrebný na dodávku, a to rozvozom, prípadne osobným odberom ihneď.

V prípade rozvozu je termín závislý na logistike dopravcu a môže sa pohybovať v čase aj 2 - 3 týždne.

Za splnenie dodávky sa považuje vyzdvihnutie predmetu plnenia osobným odberom alebo dodanie na uvedenú adresu v objednávke. Súčasťou plnenia nie je vynáška a inštalácia predmetu plnenia.

Pri osobnom plnení a spôsobe platby inom ako hotovosť, alebo pri plnení prostredníctvom dopravcu, môže tovar prevziať len osoba k tomu poverená, ktorá sa musí dostatočne identifikovať a preukázať, že je oprávnená tovar prevziať.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené dopravcom alebo nesprávnymi údajmi, ktoré poskytol kupujúci. Dodacia lehota sa predlžuje o nepracovné dni.

Pri prevzatí zásielky je potrebné v prítomnosti dopravcu skontrolovať, či obsah zásielky nie je poškodený. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky je nutné spísať reklamačný protokol.

Možnosti dodania tovaru:

OSOBNÝ ODBER
Cena: ZDARMA
Miesto prevzatia tovaru: Priečna 832,059 14 Spišský Štiavnik
Možný čas prevzatia tovaru: 7:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Dodací termín - podľa skladovej dostupnosti a prevádzkových možností

ROZVOZ
Cena za dopravu:
   15 EUR (jeden rošt)
   20 EUR (viac roštov, postele, nábytok)
   5 EUR (náhradné diely)
Dodací termín - termín rozvozu závisí na logistike dopravcu. Ak si chcete overiť presný termín dovozu, prosím kontaktujte nás na 052 77 85 721 alebo na info@mrava.sk. Minimálne deň pred rozvozom vás budeme kontaktovať a potvrdíme deň a približnú hodinu doručenia.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený do 7 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v internetovom obchode www.shop.mrava.sk, ktorú uzavrel so spoločnosťou MRAVA, s.r.o., v prípade, že tovar odovzdá nepoškodený. Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Vyplatená záloha bude kupujúcemu vrátená do 15 dní od prevzatia tovaru prepravnou spoločnosťou od zákazníka bankovým prevodom na účet, ktorý nám zadá spotrebiteľ (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky). Cenu dopravy ku kupujúcemu a späť na sklad MRAVA, s.r.o. hradí kupujúci.

Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odstúpiť od zmluvy za tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Záručné podmienky

Dĺžka záruky je uvedená na záručnom alebo dodacom liste a ak nie je uvedené inak, poskytuje MRAVA, s.r.o. na tovar záruku 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave až do doby, kedy bol kupujúci po skončení reklamačného konania povinný vec prevziať.

V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba okamihom prevzatia nového tovaru.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ týmto v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. a s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov. (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie poučenia a vysvetlenia.

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú nijako zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s logistikou alebo platobným stykom, aj to len v rozsahu nevyhnutne nutnom.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenie nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu MRAVA, s.r.o., IČO 36512231, Priečna 832, 059 14 Spišský Štiavnik. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete TU) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Trhová 243/2 917 01 Trnava Slovenská republika

Kontakt: 
tel. č.: 033/551 26 56
e-mail: tt@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

Sťažnosti, alebo podnety Kupujúci môže taktiež adresovať aj priamo Predávajúcemu na adresu. Predávajúci zároveň odporúča Kupujúcim, aby sťažnosti a podnety (z dôvodu urýchlenia vybavenia) Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu Predávajúceho.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich ustanovené.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.3. 2022 a rušia predchádzajúce znenie obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Produkt pridaný k obľúbeným
Produkt pridaný na porovnanie.