MRAVA, s.r.o., Priečna 832, 059 14 Spišský Štiavnik

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok MRAVA, s.r.o. bol spracovaný podľa platnej právnej úpravy SR.

Záruka za zodpovednosť za chyby predanej veci vzťahujúca sa na výrobky a tovar, ktorá bola uplatnená bez zbytočného odkladu v priebehu záručnej doby (ďalej len reklamácia).

Ku každému tovaru zakúpenému u spoločnosti MRAVA, s.r.o. je priložený dodací list výrobku.

Základným predpokladom riadnej reklamácie je predloženie dokladu o kúpe tovaru (pokladničný doklad, faktúra, alebo dodací list a ak je priložený pri výrobku, aj záručný list).

Lehota na uplatnenie zodpovednosti za chyby predanej veci (ďalej len reklamačná lehota) začína plynúť okamihom prevzatia tovaru pri jeho kúpe a ak nie je tovar osobne vyzdvihnutý v predajni, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, keď tovar preberá kupujúci od prepravcu.

Rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo kvalite) alebo nesprávne vyplnený dodací list, je kupujúci povinný reklamovať ihneď a vyžadovať riešenie. Na neskoršie reklamácie nie je braný ohľad.

Záručné podmienky

Na celý sortiment tovaru v internetovom obchode shop.mrava.sk platia prísne kvalitatívne kritériá. Ako výrobca zaručujeme spoľahlivosť a zákonnú záručnú lehotu 2 roky. Navyše na niektoré výrobky poskytujeme zákazníkovi 3, 5, 7 alebo 10 ročnú záruku.

Začiatok záruky stanovuje dátum uvedený na záručnom liste, ak bol pre daný tovar vydaný, alebo na faktúre, ktorá slúži aj ako záručný a dodací list.

Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave až do doby, kedy bol kupujúci po skončení reklamačného konania povinný vec prevziať.

V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba okamihom prevzatia nového tovaru.

Postup pri uplatnení reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Záruka na výrobky MRAVA, s.r.o. sa vzťahuje na výrobné chyby a chyby materiálu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným ošetrovaním, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo za vady tovaru, na ktoré bol zákazník upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať reklamačný e-mail na adresu reklamačného oddelenia, počkať na pokyny predávajúceho a dátum vyzdvihnutia reklamovaného tovaru alebo jeho časti spoločnosťou MRAVA s.r.o. alebo špedíciou. Po dohode s kupujúcim môže byť dodaná na reklamáciu len chybná časť. MRAVA, s.r.o. posúdi reklamovanú chybu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, spôsobe a termíne vybavenia reklamácie. V prípade, že posúdi reklamáciu ako neopodstatnenú, uvedie túto skutočnosť v reklamačnom protokole a oznámi túto skutočnosť kupujúcemu bez zbytočného odkladu. V tomto prípade je spoločnosť MRAVA, s.r.o. oprávnená účtovať kupujúcemu prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 8 EUR za každú začatú hodinu.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru čo najrýchlejšie, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou, než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Odstrániteľné chyby

Ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Ak nie je odstránenie chyby tovaru úmerné povahe vyskytujúcej sa chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru za tovar iný s rovnakými, alebo lepšími technickými parametrami.

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni užívaniu tovaru a kupujúci nepožaduje jeho výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Reklamácie tovaru poškodeného prepravou

Pri doprave tovaru pomocou služieb, ktorú spoločnosť MRAVA, s.r.o. využíva pre dopravu zásielok zákazníkom, môže dôjsť k poškodeniu zásielky alebo jej obsahu. Pri prevzatí zásielky je potrebné v prítomnosti dopravcu skontrolovať, či obsah zásielky nie je poškodený. V prípade zistenia poškodenia obalu zásielky je nutné spísať reklamačný protokol.

Ak dopravca doručuje kupujúcemu zásielku, ktorá je viditeľne poškodená (platí aj pre prípady, kedy je na obaloch vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody) má kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky s udaním dôvodu poškodenia obalu. Ak bude kupujúci chcieť napriek tomu tovar prevziať, pretože nie vždy musí mať poškodenie obalu vplyv na jeho obsah, je pracovník dopravcu povinný so zákazníkom spísať reklamačný protokol o poškodení zásielky. Na jeho základe potom v prípade poškodenia obsahu zásielky dopravca vybaví reklamáciu.

V prípade, že zákazník po otvorení obalu zistí fyzické poškodenie tovaru, ktorý môže byť poškodený pôsobením dopravy, je nutné takúto reklamáciu uplatniť ihneď, najneskôr do 24 hodín po zistení v spoločnosti MRAVA, s.r.o., ktorý bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe.

Reklamácia MATRACOV

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

 • mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, neodborným zaobchádzaním,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostredia alebo iným parametrom stanoveným výrobcom,
 • za chyby tovaru spôsobené živlami,
 • na chyby tovaru vzniknuté poškodením v dôsledku nadmerného zaťažovania alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 • opotrebovanie spôsobené bežným používaním matraca, na vyblednutie dezénu poťahovej látky,
 • škody vzniknuté dodatočnou úpravou jadra spotrebiteľom.

Matrace MRAVA majú pevný alebo snímateľný poťah - pri manipulácii so snímateľným poťahom je nutné dbať na to, aby návlek ani jadro matraca neboli poškodené nevhodným postupom snímania a navliekania poťahu. Matrac je nutné ošetrovať podľa symbolov všitých do lemu každého matraca. Nie je vhodné, aby matrace boli vystavené žiareniu, ktoré urýchľuje blednutie poťahu matraca. Matrac je nutné čistiť len výrobkami na to určenými a je nutné dbať na návod výrobcu čistiaceho prostriedku. Matrac jedenkrát mesačne je nutné povysávať od prachu a v smere jej pozdĺžnej osi otočiť, ak je to podľa typu matraca možné. Je nutné dbať na správnu voľbu podložky alebo roštu matraca podľa jeho typu. Pri komprimovaných matracov je nutné nechať matrac po vybratí z obalu v pokojnom stave po dobu 48 hodín bez záťaže.

Pri matracoch s polyuretánovou (PUR) penou sú povolené nasledovné zmeny:

 1. strata výšky pri dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385:1989 - max 15%
 2. zmena tvrdosti pri dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385:1989 - max 40%
 3. tolerancia rozmeru matraca v dĺžke je + / - 15 mm, v šírke je + 10 / - 20 mm
 4. tolerancia výšky jadra matraca + / - 10 mm
 5. prípustná tolerancia tvrdosti polyuretánového jadra matraca (Odporu proti stlačení v kPa) podľa STN EN ISO 3386-1:1986 je + / - 15%
 6. pri textílii môže dôjsť k zvlnenie poťahu. Chybou nie sú ani zmeny rozmerov poťahu spôsobené bežným používaním matraca,
 7. pri matracov v dĺžke nad 200 cm prebieha dolepovanie materiálu na požadovaný rozmer. Táto výrobná operácia (konštrukčný spoj) nemá vplyv na funkčnosť a úžitkové vlastnosti matraca.

Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015Z.z.

2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR– http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa napredávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa§12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Formou ARS môžu byť riešené spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

Spoločnosť MRAVA, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny tohto Reklamačného poriadku.

V Spišskom Štiavniku, dňa 1.3. 2022

Produkt pridaný k obľúbeným
Produkt pridaný na porovnanie.